+420 800 040 389 PO - PÁ 11 - 20
Čeština English Pусский
bars
4 prodejny - provozní doba tooltip
  • Praha 1, V Jámě 4
  • Praha 7, Komunardů 15
  • Praha 6, Evropská 53
  • Brno, Husova 6

Obchodní podmínky - II

Předchozí stránka

 

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro prodávajícího, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.5. Prodávající je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00068998.

13.6. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači.

13.7. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího (dále jen „newsletter“) v týdenním intervalu s tím, že má kdykoliv možnost odběr newsletter odhlásit.

 

14. Vyřizování stížností a informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

14.1. Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží z internetového obchodu iSmoke je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

14.2. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit písemně na adrese sídla prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky.

14.3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

14.4. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

14.5. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

15. Závěrečná ujednání

15.1. Platné VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.ismoke.cz/vop a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Platné a účinné znění VOP bude zasláno kupujícím spolu s potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

15.2. Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

15.3. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

15.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 11. 2016. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy založené za účinnosti těchto VOP.